A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти та молоді виконавчого комітету Зіньківської міської ради

Нормативна база

Наказ відділу освіти "Про передачу підручників та заходи щодо досягнення належного рівня забезпечення  учнів навчальною літературою у 2019-2020 навчальному році"

 

Керівникам ЗНЗ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 року № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.06.2017  № 929 «Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек» Зіньківський районний методичний кабінет направляє документи щодо впровадження Універсальної десяткової класифікації (додаються) для практичного використання бібліотекарями.

Методика систематизації  документів за УДК

Пояснення до таблиць УДК

Таблиці зіставлення ББК і УДК

Методика УДК

Таблиці зіставлення УДК і ББК

 

Наказ МОН "Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек"

 

Наказ МОН "Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації"


 

ПОЛОЖЕННЯ
про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
Міністерства освіти України

 

Затверджено
наказом МОН України
від 14 травня 1999 № 139

 

1. Загальні положення

Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу (надалі НЗ) є обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно – інформаційне, культурно – просвітницьке забезпечення навчально – виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.

НЗ забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і невідчуженість.

Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується НЗ на безстроковому і безоплатному користуванні та оперативному управлінні.

У своїй діяльності бібліотеки керуються Законом України „Про освіту” (1060-12), Законом України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (32/95-ВР) іншими законодавчими та підзаконними нормативно – правовими актами, а також цим Положенням.

Бібліотека НЗ своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

Дане Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки НЗ і підлягає конкретизації стосовно профільних, регіональних, організаційних особливостей та змісту роботи конкретногоНЗ.

Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є вчителі, вихователі, учні, працівники НЗ, батьки.

Бібліотека може надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються  правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором НЗ і складаються на основі типових правил користування бібліотекою.

1. Основні завдання

Бібліотечно – інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально – виховного процесу конкретного закладу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті.
Розширення бібліотечно – інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Введення в роботу бібліотеки новітніх технологій.
Формування в учнів умінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з’ясування прав і обов’язків користувача, виховання поваги до правил користувача своєї і будь – якої бібліотеки, популяризації бібліотечно – бібліографічних знань.
Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.
Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.
Бібліотечно – інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвілевій діяльності, у профорієнтаційному визначенні.
Виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.
Координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями. Співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

2. Зміст роботи

Формує універсальний, з врахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у НЗ, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включаються: довідково – енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти, ізопродукція, кінодокументи, компакт – диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном.

Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.

Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.

Обслуговує читачів у режимі абонементу та читального залу.

Формує і веде довідково – бібліографічний апарат, використовуючи традиційні і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

Бере участь у створенні і використанні галузевих баз даних.

За допомогою комунікативних мереж бібліотека відіграє роль центрів інформації загальноукраїнських та світових баз даних.

Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як с потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.

Складає і готує списки літератури на допомогу навчально – виховній роботі закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

Веде роботу з популяризації бібліотечно – бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.

Спільно з вчителями та громадськими організаціями проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові заходи.

Організовує та бере участь у науково – пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов’язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

В межах своєї діяльності бере участь у навчально – виховному процесі в організації загальних, групових, класних, масових заходах, виставках та оглядах, передбачених планом роботи.

Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій та заходів  в навчальній та дозвілевій діяльності.

Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонементу (МБА).

Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий довід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

4.  Управління, структура та штати

4.1. Відкриття бібліотеки здійснюється за наявністю відповідної матеріально – технічної, науково – методичної бази: приміщення початкового книжкового фонду ( навчального),  книгосховища, абонементу. Читального залу (кімнати), забезпечених необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп’ютерами, охоронними і протипожежними засобами.

4.2. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт не передбачених завданнями бібліотеки.

4.3. Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної та ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки. Прийом на роботу бібліотечних працівників здійснює директор НЗ.

Бібліотека НЗ не є юридичною особою. Вона може мати штамп, який   містить в собі назву НЗ.

4.4. За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередньо відповідальність завідуючий бібліотекою, який підпорядковується директору НЗ. Є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.

4.5. Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

4.6. Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем в межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно кваліфікаційним вимогам.

4.7. Виконання робіт бібліотечним працівником, не передбачених даним Положенням, оплачується додатково або компенсується додатковими вихідними.

4.8. За домовленістю з директором і за наявності необхідної освіти, відповідно до чинного законодавства, бібліотечний працівник має право на педагогічне навантаження у школі: викладання окремих предметів. Ведення гуртків і факультативів.

4.9. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором НЗ відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання. Один раз на місяць в бібліотеці встановлюється санітарний день.

4.10. Щоденно дві години робочого дня виділяється на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

4.11. Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства освіти України і Міністерства культури та мистецтв України. Несе відповідальність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством.

4.12. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором НЗ, який є складовою частиною плану навчально – виховної роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту закладу.

4.13. Придбання документів й інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Використовуються також і цільові вклади (дотації місцевих органів, спонсорів, громадських організацій шефська допомога), надходження за додатково виконані бібліотекою роботи (послуги). 

4.14. Методично – інформаційне керівництво бібліотекою, підвищення кваліфікації її працівників забезпечують органи державної виконавчої влади, що опікуються установами освіти, регіональні методичні центри, обласні інститути післядипломної освіти, Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України.

Методичну допомогу бібліотеці надають Державна бібліотека України для дітей, Державна бібліотека України для юнацтва, районні, міські, обласні бібліотеки для дітей та юнацтва системи Міністерства культури і мистецтва України, спеціалізовані бібліотеки інших систем і відомств.

4.15. При бібліотеках працює читацький актив з числа учнів, вчителів і батьків, який допомагає працівникам бібліотеки у виконанні бібліотечної роботи.

4.16. Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу може бути створена бібліотечна рада, до складу якої входять працівники бібліотеки, представники педагогічного колективу, бібліотек регіону, громадськості, а також батьки та учні.

5. Права, обов’язки та відповідальність

5.1.   Бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань зазначених у даному Положенні.

5.1.2. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керівником НЗ.

5.1.3. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку. Нанесеного користувачем.

5.2. Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1. Брати участь в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом згідно з чинним законодавством. (Пункт 5.2.1. із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти №277 (0277281-99) від 04.08.99 р.)

5.2.2. На вільний доступ до інформації, пов’язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних програм, планів, роботи НЗ, його структурних підрозділів.

5.2.3. На підтримку з боку органів освіти різного рівня та адміністрації НЗ в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення  необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методоб»єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно – інформаційної та культурно – масової роботи.

5.2.4. На атестацію згідно з нормативними актами Міносвіти України та Міністерства культури та мистецтва України.  

5.2.5. На додаткову оплату праці згідно з чинним законодавством.

5.2.6. На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів за відпрацьований рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та колективом загальноосвітнього НЗ. (Пункт 5.2.6. в редакції Наказу Міносвіти №277 (0277281-99) від 04.08.99 р.)

5.2.7. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

5.3.    Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

5.3.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно – правовими актами про працю в Україні та колективним договором середнього загальноосвітнього НЗ. (Пункт 5.3.1. із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти№277 (0277281-99) від 04.08.99 р.)

5.3.2. Дотримання функцій, що передбачені цим Положенням.

5.3.3. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючим законодавчими актами.

Надруковано: «Інформаційний збірник Міністерства освіти України», №12, червень, 1999 р.

 


                      

ЗАТВЕРДЖУЮ
                            Директор _____________ЗОШ І-ІІІст.
                            ____________________(П.І.Б.)
                            __________________2014


ПРАВИЛА
користування шкільною бібліотекою
________________________загальноосвітньої школи І-ІП ступенів

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», «Правилами користування Черкаською обласною бібліотекою для дітей ім.Олега Кошового».

1.2. Бібліотека є культурно-просвітницькою та науково-інформаційною установою.

1.3. Основними напрямами діяльності бібліотеки є формування, зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування.

1.4. Право користування бібліотекою мають учні, працівники школи, батьки.

II. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧИТАЧІВ

2.1.    Читачі мають право:

  • користуватися бібліотекою незалежно від місця проживання;
  • безкоштовно отримувати основні види бібліотечно-інформаційних послуг;

2.1.1.    Читачі можуть отримати додому до 5 книг терміном на 30 днів, книги підвищеного попиту на 15 днів;
книги-довідники та інші видання, що є в бібліотеці в одному примірнику, видаються для користування тільки в бібліотеці; журнали видаються додому терміном на 5 днів.

2.1.2.    Читачі мають право продовжити термін користування книгами, якщо на них немає попиту з боку інших читачів, але найбільше 2-х разів.

2.2.    Читачі зобов’язані:

2.2.1.  При запису до бібліотеки ознайомитися з Правилами користування бібліотекою і підтвердити зобов’язання про їх дотримання своїм підписом на обкладинці читацького формуляру;
читачі-діти, починаючи з 5 класу, підписуються у формулярах за кожну одержану книгу.

2.2.2.   Читачі повинні дбайливо ставитись до одержаних в бібліотеці книг та інших документів, не робити на них ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінок, не виносити з приміщення бібліотеки, якщо вони не записані у формулярі, повертати їх у встановлений термін; не порушувати розстановку фонду на полицях з відкритим доступом, не виймати карток з каталогів та картотек; при одержанні книг та інших документів переглянути їх стан і при виявленні в них дефектів повідомити про це бібліотекаря.

2.2.3. За загублені, зіпсовані або несвоєчасно повернені до бібліотеки книги та інші документи читачі та батьки читачів-дітей або особи, які їх замінюють несуть матеріальну відповідальність:
повертають такі ж видання або інші, визнані бібліотекою рівноцінними за змістом та вартістю;

2.2.4.    Читачі зобов'язані дотримуватися прийнятого в бібліотеці режиму:

  • залишати в коридорі сумки, портфелі, за які відповідальності бібліотека не несе;
  • не порушувати тишу в бібліотеці.

2.2.5. При зміні адреси проживання необхідно повідомити про це бібліотекаря.

2.2.6. За порушення Правил користування бібліотекою читачі можуть бути позбавлені права користування бібліотечним фондом на термін, визначений адміністрацією школи.

Роздрукувати

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень